site logo

Man Kills Lion, Inevitable Internet Outrage Ensues